Procediment de notificació, retirada i reposició

Procediment de notificació, retirada i reposició

La Universitat d’Andorra (en el successiu, “l’UdA”), en tant que realitza una activitat de prestador de serveis d’intermediació en l’espai digital, en el sentit i d’acord amb l’establert en la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, posa a disposició dels usuaris dels seus serveis el següent procediment de notificació, retirada i reposició respecte a l’eventual vulneració de drets i/o posicions jurídiques de tercers per part d’altres tercers:

1. Qualsevol usuari de l’UdA, o qualsevol altra persona que consideri que qualsevol dels continguts que es mostren en el marc del servei d’aquesta universitat consistent en imatges, veu o text, o la combinació de qualsevol d’ells, incorporat per tercers, està infringint els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut, i/o els seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la pròpia imatge, pot notificar la suposada infracció a l’UdA, mitjançant l’enviament d’una notificació a l’adreça de correu electrònic uda@uda.ad.

Per a una correcta valoració per part de l’UdA, la persona que li enviï una notificació li haurà de facilitar la següent informació:

– Nom complet o raó social -en aquest cas, indicar també el nom complet del seu representant legal-, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte de la persona que considera que els seus drets i/o posicions jurídiques han estat infringits.

– Explicació detallada de la suposada infracció de drets i/o posicions jurídiques. En aquesta explicació, caldrà identificar degudament la suposada infracció comesa així com els continguts suposadament infractors i la seva localització. 

– Les dades que permetin identificar, en tot el que sigui possible, el titular de la suposada infracció comesa.

Tanmateix, la persona que enviï una notificació a l’UdA haurà de manifestar els següents extrems:

– Que la informació inclosa en la notificació és vertadera i exacta.

– Que és la persona legitimada per presentar la reclamació.

– Que en cas de proporcionar informació falsa o inexacta, sent coneixedor d’aquesta falsedat o inexactitud, serà responsable dels danys i perjudicis que causi a l’UdA, i també dels danys i perjudicis que causi a qualsevol altre tercer afectat.

Si amb la informació proporcionada pel notificant, l’UdA no pogués continuar amb el procediment, localitzar els continguts suposadament infractors, l’eventual tercer suposat infractor, o identificar la naturalesa de la suposada infracció, ha de requerir al notificant la informació que precisi per tal que li remeti en un termini raonable. Si l’UdA no rebés la informació requerida en el referit termini raonable atorgat a l’efecte, o amb la informació addicional proporcionada pel notificant no fos suficient per continuar amb el procediment, l’UdA no tindrà l’obligació d’atendre la denúncia ni de continuar amb el procediment.

2. En cas de rebre tota la informació abans referida, l’UdA ho ha de confirmar al notificant i ha de procedir a analitzar-la i, si s’escau, remetre-la amb rapidesa als eventuals tercers afectats.

3. Si l’UdA estima, de conformitat amb la notificació rebuda i la informació que contingui i que hagi estat proporcionada pel notificant, que la infracció al·legada és evident, pot optar per retirar els continguts de què es tracti, sempre que hagi tramès prèviament la notificació als eventuals tercers afectats.

L’UdA també pot retirar els continguts si no disposa de dades de contacte de l’eventual tercer destinatari afectat que permetin l’enviament efectiu d’una comunicació a aquest.

4. Si l’UdA no considera la infracció evident, o amb la informació disponible no pot valorar l’existència d’una infracció, pot decidir no retirar els continguts de què es tracti, notificant la decisió al notificant.

5. Si l’UdA estima que les al·legacions presentades per un tercer afectat són raonables, pot decidir reposar els continguts retirats, o en cas de no haver-los retirat amb anterioritat, mantenir-hi l’accés en les mateixes condicions. En tot cas, l’UdA ha d’informar amb promptitud el notificant de la decisió adoptada.

6. En tot cas, l’UdA no té l’obligació de procedir a la retirada o a la reposició, ni a investigar els fets notificats, ni fer una recerca d’informació addicional més enllà de la informació proporcionada per la part notificant i l’eventual tercer afectat per la notificació, de conformitat amb el procediment habilitat de notificació, de retirada i de reposició en les condicions establertes.

7. En tot cas, l’UdA no té l’obligació de procedir a la retirada o a la reposició, a realitzar una investigació dels fets notificats, ni una recerca d’informació addicional més enllà de la informació proporcionada per la part notificant i l’eventual tercer destinatari afectat per la notificació.

Tanmateix, l’UdA no serà en cap cas responsable davant del notificant ni de l’eventual tercer afectat per la notificació, per la decisió de retirar o no retirar els continguts de què es tracti si ha actuat raonablement.

8. En tot el no previst, respecte al procediment de notificació, retirada i reposició, o simplement a efectes interpretatius, aplicarà l’establert al respecte d’aquest procediment en la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Darrera actualització 31 de març del 2020